Strona główna
opoka.org.pl
2020-05-16 12:00
PS

Oświadczenie Delegata KEP

"Film „Zabawa w chowanego”, który obejrzałem, ukazuje, że nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży" - podkreśla Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak. Informuje też o zwróceniu się do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania, jakie nakazuje motu proprio papieża Franciszka, dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania.

Film „Zabawa w chowanego”, który obejrzałem, ukazuje, że nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży. Mam na myśli sposób traktowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin, brak podjęcia odpowiednich działań w wyniku otrzymanych informacji o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez księdza, czyli niewypełnienie obowiązków nałożonych na przełożonego przez prawo kościelne.

Każda prawdopodobna wiadomość o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej przez księdza, która wpływa do biskupa lub do kurii, musi być w Kościele uznana za zawiadomienie zobowiązujące do wszczęcia dochodzenia kanonicznego oraz do ograniczenia duchownego w czynnościach. Niedopuszczalne jest przesuwanie podejrzanego księdza do miejsca, w którym może mieć jakikolwiek kontakt z dziećmi.

Ze względu na przedstawione w filmie informacje, jako Delegat Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, zwracam się poprzez Nuncjaturę do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania nakazanego przez motu proprio papieża Franciszka dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania.

Dziękuję osobom pokrzywdzonym, które decydują się opowiedzieć o doznanej krzywdzie. Apeluję, aby każdy, kto posiada wiedzę o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej, pamiętał, że jest zobowiązany w sumieniu – i przepisami prawa  – do złożenia zawiadomienia. Proszę księży, siostry zakonne, rodziców i wychowawców o to, by nie kierowali się fałszywą logiką troski o Kościół, skutkującą ukrywaniem sprawców przestępstw seksualnych.

Z bólem słyszę o cierpieniu każdej osoby pokrzywdzonej przez duchownego. Jest to zawsze wynik nadużycia zaufania, jakim obdarzony jest przedstawiciel Kościoła. Dlatego każda osoba pokrzywdzona powinna szybko uzyskać ze strony biskupa natychmiastową ofertę pomocy psychologicznej, duszpasterskiej i prawnej, z której mogłaby skorzystać, jeżeli będzie tym zainteresowana. Jest to podstawowy wyraz solidarności i odpowiedzialności Kościoła.

Chcę równocześnie podkreślić, że zasadę współpracy między prokuraturą a Kościołem w celu ochrony osób małoletnich i ukarania sprawców uważam za rzecz potrzebną i dobrą. Taka obustronna współpraca musi być zawsze prowadzona w sposób przejrzysty i uczciwy, z zachowaniem wszystkich procedur. Dzięki niej nie tylko prokuratura otrzymuje potrzebne informacje od Kościoła, ale także instytucje kościelne mogą otrzymać dostęp do wyników postępowania dowodowego prowadzonego przez organy ścigania. Umożliwia to unikanie kilkukrotnego przesłuchiwania osób pokrzywdzonych oraz pozwala sprawniej i bardziej efektywnie prowadzić postępowanie kanoniczne.

Historie z filmu nie są prawdą o zdecydowanej większości księży. Nie możemy pozwolić na to, by skandaliczne przypadki przekreśliły dobro, które jest w Kościele. W zdecydowanej większości księża i siostry zakonne to ludzie z powołaniem, sumiennie wypełniający swoje obowiązki. Nie ma wśród duchownych miejsca dla osób wykorzystujących seksualnie małoletnich. Nie ma zgody na ukrywanie ich przestępstw. Ścigamy sprawców również po to, by stanąć po stronie dobrych księży i wraz z nimi pomagać wszystkim wiernym w odkrywaniu Bożej miłości.

+ Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski
Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Gniezno, 16 maja 2020


+++

Statement of the Delegate for the Protection of Children and Youth of the Polish Bishops’ Conference after the film “Hide-and-seek” (“Zabawa w chowanego”)


The film “Hide-and-seek” (“Zabawa w chowanego”), which I watched, shows that the standards of protection of children and youth in the Church were not observed. I mean the way the victims and their families are treated, the lack of appropriate actions as a result of the information received about the sexual abuse of children by a priest, i.e. failure to fulfill the obligations imposed on the superior by the Church law.

Any probable information of the sexual abuse of a minor by a priest which comes to the bishop or curia must be considered in the Church as a notification obliging to initiate a canonical investigation and to limit the priest in his actions. It is not acceptable to move a suspected priest to a place where he may have any contact with children.
Due to the information presented in the film, as the Delegate for the Protection of Children and Youth of the Polish Bishops’ Conference, I’m addressing the Holy See through the Nunciature to initiate the proceedings ordered by the motu proprio of Pope Francis for failure to act as required by law.

I thank the victims who decide to tell about the harm they have suffered. I appeal to everyone who has knowledge of the sexual abuse of a minor to remember that they are obliged in conscience - and by law - to make a notification. I ask priests, nuns, parents and educators not to be guided by the false logic of caring for the Church, resulting in the concealment of sex offenders.

I hear with pain about the suffering of every person harmed by a cleric. This is always the result of a misuse of the trust that a representative of the Church has in him. Therefore, every victim should quickly obtain from the bishop an immediate offer of psychological, pastoral and legal assistance, which he/she could use if he/she is interested. This is a fundamental expression of the Church’s solidarity and responsibility.

At the same time, I would like to stress that I consider the principle of cooperation between the prosecutor’s office and the Church in order to protect minors and punish the perpetrators to be a necessary and good thing. Such mutual cooperation must always be carried out in a transparent and fair manner, with all procedures. It is not only the prosecutor’s office that receives the necessary information from the Church, but also Church institutions can have access to the results of the evidence proceedings conducted by law enforcement agencies. This makes it possible to avoid interrogating victims several times and to conduct canonical proceedings more efficiently and effectively.

The stories from the film are not true about the vast majority of priests. We cannot allow scandalous cases to cancel the good that is in the Church. The vast majority of priests and nuns are people with vocation, conscientiously fulfilling their duties. There is no place among clergy for people who sexually abuse minors. There is no consent to conceal their crimes. We also prosecute the perpetrators in order to take the side of good priests and with them to help all the faithful to discover God’s love.
 

+ Wojciech Polak
Archbishop Metropolitan of Gniezno, Primate of Poland
Delegate for the Protection of Children and Youth of the Polish Bishops’ Conference

Gniezno, 16 May 2020


+++

Dichiarazione del Delegato per la protezione dei bambini e dei giovani della Conferenza episcopale polacca dopo il film “Nascondino” (“Zabawa w chowanego”)


Il film “Nascondino” (“Zabawa w chowanego”), che ho visto, dimostra che le norme di protezione dei bambini e dei giovani nella Chiesa non sono state rispettate. Intendo il modo in cui vengono trattate le vittime e le loro famiglie, la mancanza di azioni appropriate a seguito delle informazioni ricevute sull’abuso sessuale dei bambini da parte di un sacerdote, cioè il mancato adempimento degli obblighi imposti al superiore dal diritto della Chiesa.

Ogni probabile messaggio di abuso sessuale di un minore da parte di un sacerdote che arriva al vescovo o alla curia deve essere considerato nella Chiesa come una denuncia che obbliga ad avviare un’indagine canonica e a limitare il sacerdote nelle sue azioni. Non è accettabile spostare un sospetto sacerdote in un luogo dove possa avere contatti con i bambini.
Per le informazioni presentate nel film, come Delegato per la protezione dei bambini e dei giovani della Conferenza episcopale polacca, mi rivolgo alla Santa Sede attraverso la Nunziatura di avviare il procedimento ordinato dal motu proprio di Papa Francesco in merito all’omissione di agire come previsto dalla legge.

Ringrazio le vittime che decidono di raccontare i mali subiti. Mi appello a tutti coloro che sono a conoscenza dell’abuso sessuale di un minore, affinché ricordino di essere obbligati in coscienza - e per legge - a fare una denuncia. Chiedo a sacerdoti, suore, genitori ed educatori di non lasciarsi guidare dalla falsa logica della premura della Chiesa, che porta all’occultamento di autori di reati sessuali.

Sento con dolore la sofferenza di ogni persona ferita da un sacerdote. Questo è sempre il risultato di un abuso della fiducia che un rappresentante della Chiesa porta in sé. Pertanto, ogni vittima dovrebbe ottenere rapidamente dal vescovo un’offerta immediata di assistenza psicologica, pastorale e legale, che potrebbe usare se fosse interessata. Questa è un’espressione fondamentale della solidarietà e della responsabilità della Chiesa.

Allo stesso tempo, vorrei sottolineare che considero necessario e positivo il principio della collaborazione tra il pubblico ministero e la Chiesa per proteggere i minori e punire i colpevoli. Tale cooperazione reciproca deve essere sempre condotta in modo trasparente ed equo, con tutte le procedure. Non è solo il pubblico ministero a ricevere le informazioni necessarie dalla Chiesa, ma anche le istituzioni della Chiesa possono avere accesso ai risultati dei procedimenti probatori condotti dalle forze dell’ordine. Ciò consente di evitare di interrogare più volte le vittime e di condurre un procedimento canonico in modo più efficiente ed efficace.

Le storie del film non sono vere per la stragrande maggioranza dei sacerdoti. Non possiamo permettere che casi scandalosi si sovrappongano al bene che c’è nella Chiesa. La stragrande maggioranza dei sacerdoti e delle suore sono persone con vocazione, che adempiono coscienziosamente ai loro doveri. Non c’è posto tra il clero per le persone che abusano sessualmente minori. Non c’è consenso a nascondere i loro crimini. Perseguiamo i colpevoli anche per schierarci dalla parte dei buoni sacerdoti e con loro aiutare tutti i fedeli a scoprire l’amore di Dio.

+ Wojciech Polak
Arcivescovo Metropolita di Gniezno, Primate di Polonia
Delegato per la protezione dei bambini e dei giovani della Conferenza episcopale polacca

Gniezno, 16 maggio 2020Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2020-05-16 10:07:15
miniaturka

Kościół pomaga pokrzywdzonym przez duchownych

– Wysłuchanie w osobistej rozmowie, przez telefon, czy e-mail; towarzyszenie i opieka; pomoc w pytaniach o Boga i wiarę; towarzysz, który pomoże w zgłaszaniu sprawy – tak m.in. Kościół chce pomóc osobom skrzywdzonym seksualnie.
2020-05-16 11:02:47
miniaturka

Ks. Studnicki: kluczowym elementem jest przemiana świadomości wszystkich ludzi Kościoła

Kierownik biura Delegata Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży ukazuje zasadnicze elementy stworzonego przez Kościół systemu ochrony i prewencji przez wykorzystywaniem seksualnym. Wyjaśnia też na czym w istocie polega współpraca miedzy Kościołem a Prokuraturą.
2020-05-16 11:09:45
miniaturka

#komentarzNiedzielny - Nie zostawię was sierotami

Miłość, przykazania i Duch Święty. Komentarz do niedzielnej Ewangelii.
2020-05-16 11:41:15
miniaturka

Papież: światowość to kultura użycia i wyrzucenia

Ojciec Święty mówił dziś o tym, co naprawdę niszczy Kościół. Jest to światowość, która jest kulturą tego, co ulotne. Ona jest gotowa wszystko negocjować. Tym jednak, co pozwala przezwyciężyć to zło jest wiara w Chrystusa.
2020-05-16 12:22:39
miniaturka

Prymas Polski zwraca się do Papieża o wszczęcie postępowania w sprawie zaniechania

Ze względu na przedstawione w filmie informacje, jako Delegat Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, zwracam się poprzez Nuncjaturę do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania nakazanego przez motu proprio papieża Franciszka dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania.
2020-05-16 16:02:11
miniaturka

Dziś święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski

Główne obchody ku czci patrona Polski i metropolii warszawskiej odbędą się dziś, 16 maja, o godz. 18.00 w sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie. - Za wstawiennictwem Świętego będziemy modlić się o ustanie pandemii - zapowiada kustosz sanktuarium o. Waldemar Borzyszkowski SJ.