Strona główna
opoka.org.pl
2019-05-26 21:30
Małgorzata Strzelec

Jubileusz 25-lecia Kapłaństwa Księdza Kanonika Krzysztofa Ordziniaka

Mikstat: I tak już od 25 lat ks. kan. Krzysztof Ordziniak służy Bogu i ludziom pełniąc posługę kapłańską. Dziś dziękował w mikstackim wieczerniku za otrzymane przez te lata łaski, ale przede wszystkim za dar powołania.

25 lat Kapłaństwa ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka
Autor/źródło: Małgorzata Strzelec

Piękny był dzień 26 maja A.D. 2019 w mikstackiej parafii. Dokładnie dwadzieścia pięć lat temu jej proboszcz ks. kan. Krzysztof Ordziniak otrzymał święcenia kapłańskie. Więc Jubileusz czas dziękczynienia za dar powołania, ale także okazja by wyrazić ks. Proboszczowi wdzięczność za posługę  wśród nas. Przed godziną 11:00 zaczął wypełniać się wiernymi mikstacki wieczernik. Wśród gromadzących się była rodzina Księdza Jubilata, przyjaciele, szkolni koledzy, znajomi i oczywiście mikstaccy parafianie. O godz. 11:00 ks. kan. Krzysztof został procesjonalnie wprowadzony do kościoła. W bramie czekali ministranci z relikwiami świętego Rocha i wodą święconą Trudno byłoby wyobrazić sobie tę uroczystość bez obecności Tego, w którego sanktuarium ks. kanonik z tak wielkim zaangażowaniem posługuję. Był więc obecny święty Roch w znaku relikwii. Słowa pieśni, które wybrzmiały na początku Eucharystii w kontekście przeżywanej uroczystości nabrały szczególnego znaczenia. Wraz z ks. Jubilatem przy ołtarzu w tym wyjątkowym dla Niego dniu stanęli ks. kan. Grzegorz Klapa i ks. kan. Przemysław Talaga. Na początku mszy  świętej w imieniu kapłanów pochodzących z mikstackiej parafii  kilka słów do Jubilata skierował ks. kan. Zbigniew Mielcarek. Podkreślił, że  dla kapłanów pochodzących z tej parafii tu  w tej świątyni wszystko się zaczęło, tu przeżywali swoje prymicje. Życzył ks. Jubilatowi, by Pan udzielał mu sił do posługi, bo jak podkreślił Jezus nie obiecał łatwego życia tym, których powołał.  Nawiązując do przeżywanego Dnia Matki życzył, by Matka Boża otulała ks. Jubilata płaszczem swej macierzyńskiej opieki.Ksiądz Jubilat dziękował za dar powołania, modlitwą objął swoją Mamę, zmarłego Tatę, zmarłych z rodziny. Ponadto w Eucharystii ks. kan. Krzysztof polecał tych, których Pan postawił, stawia i będzie stawiał na drogach kapłańskiej posługi. Homilię podczas Jubileuszowego dziękczynienia skierował do wiernych ks. kan. Grzegorz Klapa. Rozpoczynając homilię kaznodzieja przywołał słowa, które ks. kan. Krzysztof  umieścił na obrazku prymicyjnym „Naucz mnie pełnić wolę twoją, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi”( Ps 143,  10). Podkreślił, że jubileusz jest okazją do dziękczynienia za otrzymane łaski, za hojność darów Bożych, ale jest także okazją do dziękczynienia za posługę ks. kanonika Krzysztofa. Następnie przytoczył wieczorną rozmowę pięcioletniego chłopca z mamą o Jezusie ukrytym w tabernakulum, o tajemnicy Najświętszej Ofiary, o istocie posługi kapłańskiej. Kontynuując kaznodzieja przywołał najważniejsze wydarzenia z życia ks. Jubilata. Przypomniał, że Chrzest, I Komunię Świętą, Sakrament Bierzmowania przyjął w kościele pw. Świętego Apostoła Andrzeja, w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W 1988 roku rozpoczął studia w Prymasowskim  Wyższym Seminarium Duchowny w Gnieźnie. Po powstaniu diecezji kaliskiej zostaje włączony  w poczet kleryków nowo powstałej diecezji, jednak studia teologiczne kontynuuje w Gnieźnie.  26 czerwca 1993 roku przyjmuje Jubilat święcenia diakonatu, a 26 maja 1994 roku wraz z 17 kolegami kursowymi otrzymuje z rąk bp. Ordynariusza Stanisława Napierały święcenia kapłańskie.  Ks. kan. Grzegorz wymienił następnie kolejne parafii i miejsca posługi ks. Jubilat. Pierwszą parafią do której został skierowany był Lututów, następną Pogorzela. Po posłudze w parafii św. Michała Archanioła Pogorzeli w 2001 roku rozpoczął pracę w Diecezjalnym Radiu Rodzina. Po roku rozpoczyna posługę u boku księdza Prałata Jacka Ploty w Sanktuarium Świętego Józefa. Ks. kan. Grzegorz podkreślił wielkie zaangażowanie w posługę duszpasterską ks. Jubilata, ale także na różnorodne  jej  formy. Kolejnym miejscem posługi ks. kan. Krzysztofa – jak podkreślił kaznodzieja jest Mikstat. Rozpoczyna tu posługę 19 lutego 2005 roku, obejmując funkcje administratora parafii. W lipcu następnego  roku został ustanowiony proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy  w Mikstacie. Kontynuując, kaznodzieja przypomniał, że 16 sierpnia 2009 roku ks. kan. Krzysztof został wyniesiony do godności kanonika honorowego Kapituły Konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim. Ponadto od 16 sierpnia 2011 roku pełni funkcję Kustosza Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha. Ks. kanonik Grzegorz podkreślił, że nie sposób wymienić wszystkie dzieła zrealizowane przez ks. Jubilata w Mikstacie. Zwrócił jednak uwagę na jego zaangażowanie w renowację kościoła pw. św. Rocha na Cmentarnym Wzgórzu, zagospodarowanie terenu wokół sanktuarium, wyłożenie alejek kostką granitową. Zaakcentował, że kolejnym wyzwaniem podjętym przez ks. Proboszcza Krzysztofa jest rozpoczęcie  prac renowacyjnych w kościele farnym.  Kaznodzieja zachęcał, byśmy spojrzeli na posługę Jubilata oczyma wiary, jako człowieka, który mimo słabości, ma nie zwykłą moc. Kapłan powiedział: „ Oto za chwilę otworzy się przed nim niebo i zstąpi z niego na ołtarz Bóg żywy, choć ukryty, lecz prawdziwy”. Zaznaczył, że należy się dziwić, iż kapłan czasami wydaje się nam w życiu przeszkadzać. Są jednak chwile gdy odczuwamy potrzebę jego pomocy, że to właśnie jemu powierzamy najskrytsze tajemnice. Zwrócił uwagę, że kapłan podobnie jak każdy człowiek ma swoje pasje, potrzeby, odczuwa czasami samotność. Dodał, że stawimy kapłanom wysokie wymagania. Podkreślił, że jest to słuszne, ale jednocześnie pytał: „Czy zdajemy sobie sprawę przez jakie wielkie próby Chrystus przeprowadza swego sługę?” Zaakcentował, że ludzie nie zdają sobie sprawy  z tego, jak trudnym doświadczeniem dla kapłana jest poczucie, iż nie nadaje się do spełniania zadań, które powierzył mu Bóg. Dodał, że kapłan często staje wobec pytania o sens swojej posługi, o możliwość zaspokojenia oczekiwań ludzi  wobec niego. Kaznodzieja podkreślił służebny charakter posługi kapłańskiej, ale i wielką odpowiedzialność za powierzonych mu wiernych. Zaznaczył, że ks. Jubilat przyjął dar kapłaństwa ukochał je  i Chrystusa, bo to warunek podejmowania w życiu  wielkich rzeczy. Nawiązując do dziękczynnego charakteru uroczystości powiedział: „ Dziękujesz dziś naszemu Panu za 25 lat posługi kapłańskiej. Zaufałeś Chrystusowi i wiesz, że w oparciu o przyjaźń z Nim dokonasz jeszcze wiele dobra”. W dalszej części ks. kan. Grzegorz podkreślił rolę rodziców  i najbliższej rodziny w kształtowaniu powołania. Wspomniał zmarłego Tatę ks. Krzysztofa. Podkreślił  szczęście  Mamy mogącej dzielić radość z 25- lecia Kapłaństwa Syna. Kończąc homilię kaznodzieja złożył ks. kan. Krzysztofowi życzenia. Życzył, by był jak chleb dostępny dla wszystkich, by był konsekwentny  w działaniu, nie ulegał zwątpieniu ani zniechęceniu. Prosił, by Jasnogórska Pani roztaczała nad ks. Jubilatem opiekę na drogach dalszej posługi kapłańskiej. Wiele cennych myśli zawarte było w homilii ks. kan. Grzegorza. Warto do nich powrócić, by może zmienić swój  sposób patrzenia na posługę kapłańską i  dostrzec w kapłanach osoby przeżywające chwile radości i trosk. Ofiarujmy ks. Jubilatowi najpiękniejszy dar – modlitwę, która nich towarzyszy Jego dalszej posłudze wśród nas.

W procesji z darami zostały przyniesione kwiaty, świeca, obrazek prymicyjny, obrazek z 25-lecia Kapłaństwa, hostie, woda i wino.

Przed końcowym błogosławieństwem nadszedł czas na życzenia. Były słowa podziękowania i prośby, by Maryja, Matka Kapłanów czuwała nad Księdzem Jubilatem, by św. Józef i św. Roch orędowali i czuwali. Nie zabrakło życzeń zdrowia, cierpliwości, wytrwałości. Życzenia ks. Jubilatowi złożyli ministranci, dzieci, harcerze, zespół charytatywny, Koło Emerytów, Klub Seniora, przedstawiciele władz miasta i gminy, samorząd mieszkańców.

Po życzeniach słowa podziękowania wybrzmiały z serca Jubilata- ks. kan. Krzysztofa. Na początku dziękował Bogu za łaskę chrztu i dar powołania kapłańskiego, Matce Bożej za szczególną opiekę, św. Józefowi za wstawiennictwo. Kontynuując ks. Jubilat powiedział: „ Wyrażam też  wdzięczność Kościołowi, do którego należę i który kocham”. Jak wspomniano, ks. kan. Krzysztof studia teologiczne odbywał w Gnieźnie. 24 maja właśnie tam pod przewodnictwem Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka przeżywali Eucharystię i spotkanie kursowe. W drodze powrotnej ks. Jubilat odwiedził groby kapłanów, którzy udzielali Mu sakramentów. Ku Nim popłynęły słowa dziękczynienia i prośba o radość wieczną. Kolejne słowa podziękowania ks. Jubilat skierował do Rodziców, obecnej w kościele Mamy i nieżyjącego Taty. Jednocześnie zaznaczył, że na Ich miłość i oddanie mógł zawsze liczyć. Dziękował także Rodzicom za Ich modlitwy i podejmowane krzyże, które były dla Niego wielki wsparciem. Nie mogło zabraknąć słów podziękowań dla Aldony, siostry ks. kan. Krzysztofa, jej męża i siostrzeńców, za pomoc i wsparcie w różnych sytuacjach. Słowa wdzięczności zostały skierowane pod adresem ks. bpa Ordynariusza Stanisława Napierały za udzielenie świeceń kapłańskich i zaufanie jakim obdarzał Jubilata posyłając go na kolejne placówki. W podziękowaniach ks. kan. Krzysztof przywołał osobę bpa seniora Teofila Wilskiego, który przyjmował Go do seminarium i przez pięć lat był jego rektorem, a  w ostatnim czasie  napisał słowo wstępne do modlitewnika do Trójcy Świętej, który wraz zaproszeniami na jubileusz zaniósł Jubilat do każdej rodziny mikstackiej parafii. Dla bpa Edwarda Janiaka prosił o zdrowia, by mógł służyć Kościołowi Kaliskiemu.  Słowa podziękowania popłynęły pod adresem ks. kan. Grzegorza Klapy, kaznodziei podczas uroczystości, za homilię, ale także za posługę w naszej parafii. Szczególną wdzięczność wyraził Jubilat dla ks. Prałata Jacka Ploty, pod okiem którego zdobywał cenne doświadczenia w posługiwaniu w sanktuarium. Były i słowa podziękowania dla mikstackich parafian. Ksiądz kanonik wspomniał osoby z rodziny doświadczające obecnie cierpienia, wspierające Go na drodze kapłańskiej posługi. Na obrazku na 25-lecie Kapłaństwa Jubilat zapisał słowa: „Panie, obdarzaj swoimi łaskami Tych, którzy byli, są i będą przy mnie na drodze kapłańskiej posługi. Tatusiowi i Bliskim zmarłym daj wieczną radość. Maryjo, Matko Kapłanów, Módl się za nami!”. Kończąc ks. kanonik podziękował wszystkim za życzenia, za wspólnotę modlitwy i  zaprosił wszystkich na  agapę do  Parku św. Rocha. Dodam, że na dwa tygodnie przed uroczystością ks. proboszcz odwiedził wszystkie rodziny w parafii i przekazał zaproszenia na wspólną modlitwę, a po niej na piknik w parku. Uroczystość  uświetnił  chór i orkiestra z Chełmc. Podczas Eucharystii wybrzmiało radosne Te Deum. Pięknym i głębokim przeżyciem duchowym była dziękczynna msza święta za 25 lat Kapłaństwa. Przepełniona radością, ale pojawiały się i łzy wzruszenia.

Księże Kanoniku Krzysztofie,  dziękujemy za: Twoje powołanie,   sprawowane Msze Święte, posługę w konfesjonale  i głoszone Słowo Boże,  świadectwo Twojej wiary i więzi z Bogiem i Jego Matką,  Twoje świadectwo życia modlitewnego,  każde  życzliwe słowo, uśmiech, za troskę o nasze świątynie,  zaangażowanie w rozwój kultu Świętego Rocha,  tak wiele inicjatyw  podejmowanych  w naszej wspólnocie. Dziękujemy za 25 lat Twojego Kapłaństwa,  za czternaście lat posługi  wśród nas! Życzymy  Szczęść Boże!  na dalsze lata pasterskiej posługi .
Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →


Podziel się tym materiałem z innymi:


 

Polecamy
2019-05-26 16:05:49
miniaturka

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej

- Na cudownym piekarskim obrazie Pan Jezus wskazuje na swą Dziewiczą Matkę, jakby tym gestem chciał wyrazić całą swoją wdzięczność za to, że zechciała Go do Siebie przyjąć. - mówił abp Marek Jędraszewski w Piekarach Śląskich.
2019-05-26 16:10:40
miniaturka

Abp Skworc w Piekarach Śląskich: największym skarbem naszej ziemi są mężni ludzie

Sprawy społeczne, a wśród nich kwestia świętowania niedzieli, trudnej sytuacji nauczycieli, trzeźwości czy głośnej ostatnio sprawy pedofilii w Kościele poruszył abp Wiktor Skworc podczas przemówienia na rozpoczęcie piekarskiej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl.
2019-05-26 18:30:37
miniaturka

Wysokie odznaczenie międzynarodowe dla Pomocy Kościołowi w Potrzebie

Papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKwP) zostało uhonorowane międzynarodową nagrodą „Path to Peace Award 2019”. Odznaczenie wręczył w Nowym Jorku dyrektorowi stowarzyszenia, Thomasowi Heine-Geldern, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, abp Bernardito Auza.
2019-05-27 02:44:25
miniaturka
play

Jak czytać Pismo Święte? Próba drugiego podejścia pod tę górę...

Dziś porozmawiamy o kontekstach biblijnych, które choć niezwykle ciekawe, z racji ograniczeń czasowych potraktujemy zaledwie sygnalizując zagadnienie.
2019-05-27 08:05:19
miniaturka

Papież: Duch Święty wychowuje nas do logiki Ewangelii

Papież przypomniał, że Kościół nie jest rzeczywistością statyczną, ale wspólnotą w drodze kierowaną przez Ducha Świętego, który nieustannie pomaga wierzącym coraz pełniej zrozumieć nauczanie Jezusa.
2019-05-27 08:30:18
miniaturka

Nuncjusz w Syrii apeluje o pomoc dla nowych uchodźców

Nuncjusz apostolski w Damaszku apeluje o pomoc humanitarną dla uchodźców w prowincji Idlib na północy Syrii. Trwają tam krwawe starcia między rebeliantami i siłami rządowymi, wspieranymi przez rosyjskie lotnictwo.